Skip to content

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1 – De(nities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
  maken van zijn herroepingsrecht;
  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de
  uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
  aangaat met de ondernemer;
  Dag: kalenderdag;
  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot
  een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
  afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of
  ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
  gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
  ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
  maakt.
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen
  de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of
  diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader
  van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop
  op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van
  de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
  meer technieken voor communicatie op afstand;  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
  gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
  consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
  samengekomen.
  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden
  van de ondernemer.
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  [BEDRIJFSNAAM]
  [STRAATNAAM] [HUISNUMMER], [POSTCODE] [PLAATS];
  E-mailadres: [E-MAIL ADRES]
  KvK-nummer: [KVK NUMMER]
  Btw-identi7catienummer: [BTW NUMMER]
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
  de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
  afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
  van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar
  gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat
  de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op
  verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
  toegezonden.
  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan
  in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op
  afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
  gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat
  de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
  waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
  worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument  langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
  toegezonden.
  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
  speci7eke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is
  het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
  consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
  steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
  meest gunstig is.
  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden
  op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd
  worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het
  overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg
  onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van
  het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld,
  dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene
  voorwaarden.
  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere
  bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar
  de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  Artikel 4 – Het aanbod
  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
  vermeld.
  Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod
  te wijzigen en aan te passen.
  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
  consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt
  van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
  kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.  Alle afbeeldingen, speci7caties gegevens in het aanbod zijn indicatie
  en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding
  van de overeenkomst.
  Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave
  van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen
  dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
  kleuren van de producten.
  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
  duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
  aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  de prijs inclusief belastingen;
  de eventuele kosten van verzending;
  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
  handelingen daarvoor nodig zijn;
  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  de wijze van betaling, a8evering en uitvoering van de overeenkomst;
  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn
  waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de
  kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op
  afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere
  basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo
  ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  de manier waarop de consument, voor het sluiten van de
  overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst
  verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de
  overeenkomst kan worden gesloten;  de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen
  en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs
  elektronische weg kan raadplegen; en
  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
  duurtransactie.
  Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.
  Artikel 5 – De overeenkomst
  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
  tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van
  het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
  aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
  weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
  ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
  ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
  ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
  voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
  kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte
  stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
  voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
  een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien
  de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft
  om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
  een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
  bijzondere voorwaarden te verbinden.
  De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
  volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door
  de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen
  op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
  consument met klachten terecht kan;  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van
  het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke
  melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,
  tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft
  verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
  overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
  onbepaalde duur is.
  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
  van toepassing op de eerste levering.
  Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
  voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende
  producten.
  Artikel 6 – Herroepingsrecht
  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid
  de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
  gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
  ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
  consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger.
  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
  product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
  uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
  beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
  herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
  geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
  originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,
  conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
  instructies.
  Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn
  herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst
  van het product,kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar
  maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/  e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te
  willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product
  binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen
  dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door
  middel van een bewijs van verzending.
  Indien de klant na a8oop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen
  niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
  herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
  teruggezonden, is de koop een feit.
  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn
  de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening
  van de consument.
  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer
  dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
  herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het
  product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend
  bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument
  uitsluiten voor producten zoals omschrevenin lid 2 en 3. De
  uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
  ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten
  van de overeenkomst, heeft vermeld.
  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
  producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
  speci7caties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de 7nanciële
  markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
  consument de verzegeling heeft verbroken.
  h. voor hygiënische producten waarvan de consument de
  verzegeling heeft verbroken.
  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
  diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding
  te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde
  periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de
  consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.
  Artikel 9 – De prijs
  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
  prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,

  behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-
  tarieven.

  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
  diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op
  de 7nanciële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,
  met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
  schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
  wettelijke regelingen of bepalingen.
  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
  overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
  bedongen heeft en:  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te
  zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
  inclusief btw.
  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de
  gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid
  aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het
  product volgens de foutieve prijs te leveren.
  Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
  voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
  speci7caties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
  ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander
  dan normaal gebruik.
  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie
  doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de
  consument op grond van de overeenkomst tegenover de
  ondernemer kan doen gelden.
  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen
  14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden
  gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de
  originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
  De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
  fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer
  verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten
  voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor
  eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van
  de producten.
  De garantie geldt niet indien:  De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of
  bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn
  blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in
  strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de
  verpakking behandeld zijn;
  De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
  voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien
  van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  Artikel 11 – Levering en uitvoering
  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
  nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
  bestellingen van producten.
  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het
  bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze
  algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
  bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
  leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
  indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
  uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat
  hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat
  geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en
  recht op eventuele schadevergoeding.
  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer
  het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk,
  doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal
  de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel
  beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
  begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
  geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
  worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn
  voor rekening van de ondernemer.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust
  bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument
  of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging
  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld a8everen van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld a8everen van producten
  (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
  het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
  van ten hoogste één maand.
  De consument kan de in de vorige leden genoemde
  overeenkomsten:
  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
  bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
  aangegaan;
  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
  zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging
  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld a8everen van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
  vernieuwd voor een bepaalde duur.
  In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
  bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld a8everen
  van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden  verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
  consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de
  verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld a8everen van producten of diensten, mag alleen
  stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
  consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van
  ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie
  maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
  minder dan eenmaal per maand, a8everen van dag-, nieuws- en
  weekbladen en tijdschriften.
  Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter
  kennismaking a8everen van dag-, nieuws- en weekbladen en
  tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
  stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na a8oop van de
  proef- of kennismakingsperiode.
  Duur
  Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
  consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
  opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
  redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
  overeengekomen duur verzetten.
  Artikel 13 – Betaling
  Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de
  consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7
  werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in
  artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
  dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging
  van de overeenkomst heeft ontvangen.
  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
  vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
  consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te
  brengen.

  Artikel 14 – Klachtenregeling


  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7
  dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
  ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn
  van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
  Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
  wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
  de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
  ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op,
  tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal
  de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos
  vervangen of repareren.
  Artikel 15 – Geschillen
  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
  waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
  consument woonachtig is in het buitenland.

  Free Shipping

  Free shipping worldwide with every order.

  90-Day Trial

  Try it for 90 days. Not satisfied? Full refund.

  Easy Returns

  Simple return policy for your peace of mind.

  24/7 Support

  We are here to help at all times.